Polityka Prywatności

Polityka Ochrony Danych Osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych), Dz. U. UE z 2016 r., poz. 119, str. 1 – dalej jako RODO, informuję, że: 

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest RODES Witold Sladkowski, ul. Bema 7/2, 
    41-106 Siemianowice Śląskie, e-mail: w.sladkowski at rodes.pl, tel. +48 693 990 520. 
  1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) i f) RODO oraz, jeśli dotyczy, art. 9 ust. 2 pkt f) RODO, w celach związanych z prezentacją oferty, innymi działaniami poprzedzającymi zawarcie umowy, zawarciem i wykonaniem umowy lub zlecenia zawartego z administratorem oraz realizacją związanych z tym obowiązków określonych przepisami prawa, w szczególności prawa podatkowego. 
  1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: podmioty, wobec których administrator ma prawny obowiązek przekazania danych osobowych (Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych itp.) i podmioty świadczące na rzecz administratora usługi w zakresie bezpośrednio związanym z celem określonym w pkt. 2 (księgowe, podatkowe, usługi pocztowe itp.). 
  1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas określony we właściwych przepisach prawa (por. m.in. art. 86 § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa), niezbędny do należytej realizacji celów opisanych w pkt. 2. 
  1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla celów związanych z zawarciem i wykonaniem umowy z administratorem oraz przewidzianych prawem obowiązków. 
  1. Ma Pani/Pan – na podstawie art. 15-22 RODO – prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do żądania ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz prawo do ich przenoszenia, a ponadto – na podstawie art. 77 RODO – prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO. 
  1. Administrator Pani/Pana danych osobowych nie podejmuje w Pani/Pana sprawach decyzji, które opierałyby się na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu. 

Z wyrazami szacunku
Właściciel: Witold Sladkowski